Zmiany w prawie pracy i naliczaniu wynagrodzeń w 2023 r.

Zmiany w prawie pracy

Z początkiem roku zmieniła się minimalna stawka wynagrodzenia i od 01 stycznia 2023 wynosi: 3490,00 zł brutto miesięcznie lub 22,80 zł brutto za godzinę. 
Stawka minimalna jednak wzrośnie ponownie w 2023 roku i tak od 01 lipca 2023 będzie wynosiła: 3600,00 zł brutto miesięcznie lub 23,50 zł brutto za godzinę.

 

Od 2023 roku obowiązuje także nowy wzór druku PIT-2, który zastąpił kilka osobno składanych dotychczas oświadczeń podatkowych przez pracowników oraz osób pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych.

Za pośrednictwem nowego formularza PIT-2 pracownik będzie mógł złożyć oświadczenie:

 • w sprawie pomniejszenia o kwotę zmniejszającą podatek
 • zamiarze preferencyjnego opodatkowania dochodów (z małżonkiem/jako osoba samotnie wychowująca dziecko),
 • w sprawie korzystania z podwyższonych pracowniczych kosztów uzyskania przychodów,
 • w sprawie zwolnień, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 152-154 updof,oraz zawnioskować o:
 • niestosowanie ulgi dla młodych,
 • niestosowanie pracowniczych kosztów uzyskania przychodów,
 • rezygnację ze stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów,
 • w sprawie niepobierania zaliczek w roku podatkowym.

Od stycznia 2023 każdy płatnik składek ZUS ma obowiązek założyć profil na Platformie Usług Elektronicznych w ZUS.

Projekt zmian w Kodeksie Pracy przyjęty 10 stycznia 2023 zakłada między innymi:

  1. wydłużenie urlopu rodzicielskiego – obecnie jest to 32 tygodnie w przypadku urodzenia jednego dziecka i 34 tygodnie przy ciąży mnogiej – po zmianach będzie to odpowiednio 41 
i 43 tygodnie, te dodatkowe 9 tygodni urlopu rodzicielskiego będą tylko dla ojca dziecka, 
a zasiłek za ten okres będzie wypłacany w wysokości 70% podstawy;
  2. uelastycznienie i organizacja czasu pracy rodziców dzieci do lat 4;
  3. podwyższenie limitu wieku dzieci do 8 lat w przypadku konieczności uzyskania zgody rodzica na pracę w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, delegowania poza stałe miejsce pracy;
  4. bezpłatny urlop opiekuńczy w ilości 5 dni rocznie do wykorzystania na dziecko lub innego członka rodziny zamieszkującego we wspólnym gospodarstwie domowym;
  5. dodatkowe przerwy wliczane do czasu pracy tj. druga przerwa 15 minutowa jeśli dobowy wymiar pracy jest dłuższy niż 9 godzin i trzecia przerwa 15 minutowa, jeśli dobowy wymiar jest dłuższy niż 16 godzin;
  6. 2 dni lub 16 godzin zwolnienia z pracy z tytułu „siły wyższej” płatne w wysokości 50% wynagrodzenia;
  7. wyższa dieta z tytułu krajowej podróży służbowej i wynosie 45 zł za dobę;
  8. wzrost kwot tzw. kilometrówek, które wyniosą od 17 stycznia 2023 – 0,89 zł za kilometr przy pojemności silnika do 900 cm³ i 1,15 zł za kilometr w przypadku pojazdów powyżej 900 cm³;
  9. pracownik, który wykonywał pracę przez co najmniej 6 miesięcy będzie miał prawo wystąpić, raz w roku, o zmianę rodzaju umowy – na umowę o pracę na czas nieokreślony lub o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy, będzie on musiał otrzymać także pisemną odpowiedź na ten wniosek, wraz z uzasadnieniem;
  10. rozszerzona zostanie treść informacji o warunkach zatrudnienia do umowy o pracę przede wszystkim o:
  • obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy
  • obowiązującym pracownika dobowym i tygodniowym wymiarze czasu pracy,
  • przysługujących pracownikowi przerwach w pracy, przysługującym pracownikowi dobowym i tygodniowym odpoczynku,
  • zasadach dotyczących pracy w godzinach nadliczbowych i rekompensaty za nią,
  • w przypadku pracy zmianowej – zasadach dotyczących przechodzenia ze zmiany na zmianę,
  • w przypadku kilku miejsc wykonywania pracy – zasadach dotyczących przemieszczania się między miejscami wykonywania, innych niż określone w umowie o pracę, przysługujących pracownikowi składnikach wynagrodzenia oraz świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych,
  • wymiarze przysługującego pracownikowi płatnego urlopu, w szczególności urlopu wypoczynkowego lub, jeżeli nie jest możliwe jego określenie w dacie przekazywania pracownikowi tej informacji, o zasadach jego ustalania i przyznawania,
  • obowiązujących zasadach rozwiązania stosunku pracy, w tym o wymogach formalnych, długości okresów wypowiedzenia oraz terminie odwołania się do sądu pracy lub, jeżeli nie jest możliwe określenie długości okresów wypowiedzenia w dacie przekazywania pracownikowi tej informacji, sposobie ustalania takich okresów wypowiedzenia,
  • prawie pracownika do szkoleń, jeżeli pracodawca je zapewnia, w szczególności o ogólnych zasadach polityki szkoleniowej pracodawcy,
  • układzie zbiorowym pracy lub innym porozumieniu zbiorowym, którym jest objęty  pracownik, a w przypadku zawarcia porozumienia zbiorowego poza zakładem pracy przez wspólne organy lub instytucje – nazwach takich organów lub instytucji,
  • w przypadku gdy pracodawca nie ustalił regulaminu pracy – terminie, miejscu, czasie i częstotliwości wypłacania wynagrodzenia, porze nocnej, przyjętym u danego pracodawcy sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy

  11. wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony będzie wymagało podania przyczyny, które do tej pory dotyczyło tylko umów na czas nieokreślony;
  12. ponowny autozapis do PPK od marca 2023 – pracownicy, którzy wcześniej złożyli rezygnacje 
z przystąpienia do PPK muszą to zrobić ponownie lub zostaną zapisani z mocy ustawy;
  13. zasady i warunki pracy zdalnej – wysokość rekompensaty za ponoszone przez pracownika
 z nią związanych kosztów, będzie możliwa na stałe, hybrydowo lub okazjonalnie – przepisy mają wejść w życie w marcu lub kwietniu 2023 i wymagać będą uregulowania wewnętrznych przepisów zakładowych;
  14. badanie trzeźwości pracowników – przepisy wejdą w życie po 14 dniach od ich ogłoszenia;
  15. nie będzie można już zabraniać pracownikowi jednoczesnego pozostawiania w stosunku pracy z innym podmiotem;
  16. długość umowy na okres próbny będzie też warunkowany planami pracodawcy co do następującej po niej umowie na czas określony z danym pracownikiem;
  17. zwiększenie ochrony tzw. „sygnalistów”.

  Powyższe zmiany będą wchodzić w życie w różnych terminach, większość jest spodziewana jeszcze w pierwszej połowie 2023.

  Chcesz wiedzieć więcej?
  Skontaktuj się z nami – mamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze kadr i płac!

  Zadzwoń: +48 601 627 101

  Napisz: biuro@businessmind.pl

  Masz pytania?

  Kontakt telefoniczny

  Zadzwoń

  +48 601 627 101

   

  Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00

  Wiadomość e-mail

  Napisz

  biuro@businessmind.pl

   

  Czekamy na wiadomość od Ciebie.
  Odpowiemy na wszystkie pytania.

  Nasze biuro

  Adres

  Business Mind Sp z o.o.

   

  Gdańsk, ul. Trzy Lipy 4, City Office
  Gdynia, ul. Świętojańska 43/23, Baltic Plaza