CIT w 2023 roku – najważniejsze zmiany i informacje

Zmiany w CIT od 1 stycznia 2023 r.

Modyfikacja i odroczenie stosowania przepisów o minimalnym podatku dochodowym

Podatek minimalny został wprowadzony 1 stycznia 2022 r. w ramach pierwotnej wersji Polskiego Ładu. Celem ustawodawcy było opodatkowanie przede wszystkim tych podatników, którzy optymalizowali swoje podatki, w taki sposób, że powstawała im strata z działalności gospodarczej lub wykazywali minimalny dochód. Niemniej jednak przepisy w tym zakresie były nieprecyzyjne i pozostawiały wiele wątpliwości.

Niewątpliwie najważniejszą zmianą wprowadzoną w ramach Polskiego Ładu 3.0 w zakresie podatku minimalnego jest zawieszenie stosowania tego podatku do 31 grudnia 2023 r. Jednocześnie, ustawodawca wprowadził również istotne zmiany w konstrukcji podatku minimalnego.

 • zwolnienie z opodatkowania minimalnym podatkiem dochodowym do 31 grudnia 2023 roku,
 • podniesienie do 2% (z dotychczasowego 1%), wskaźnika rentowności, poniżej którego na podatniku ciąży obowiązek zapłaty podatku oraz zmiana metodologii jego wyliczania,
 • wprowadzenie dobrowolnej, alternatywnej metody ustalania podstawy opodatkowania,
 • wyłączenie z podatku minimalnego części podmiotów (m.in. małych podatników, podatników, których rentowność w jednym z trzech ostatnich lat podatkowych była powyżej wskaźnika 2%, podatników postawionych w stan upadłości lub likwidacji, spółki komunalne).

Uchylenie przepisów o „ukrytej dywidendzie”

Ustawodawca w ramach Polskiego Ładu 3.0 uchylił przepisy o „ukrytej dywidendzie”.

Zmiany w zakresie tzw. transakcji rajowych

Polski Ład 3.0 wprowadza korzystne dla podatników zmiany w obszarze cen transferowych. Przepisy regulujące obowiązek dokumentacyjny w zakresie pośrednich transakcji rajowych był niemożliwy do zrealizowania przez wielu podatników. W konsekwencji, w ramach Polskiego Ładu 3.0, z mocą wsteczną od 1 stycznia 2021 r. został zlikwidowany obowiązek dokumentacyjny w stosunku do tzw. pośrednich transakcji rajowych.

Ponadto, w ramach Polskiego Ładu 3.0 podniesiony został próg dokumentacyjny dla transakcji realizowanych bezpośrednio z podmiotami z rajów podatkowych (tzw. bezpośrednie transakcje rajowe). W przypadku transakcji kontrolowanych z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową lub zagranicznym zakładem położonym na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, próg dokumentacyjny wynosić będzie:

 • zmiana progów istotności: do 500 tys. zł (próg podstawowy) oraz 2,5 mln zł (transakcje finansowe),
 • uchylenie obowiązku dokumentacyjnego do pośrednich transakcji rajowych.

Zmiany w estońskim CIT

W ramach Polskiego Ładu 3.0 od 1 stycznia 2023 r. obowiązywać zaczną znowelizowane przepisy dotyczące opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT). Zmiany mają na celu przede wszystkim poprawienie oraz doprecyzowanie przepisów dotyczących zasad stosowania estońskiego CIT tak, aby stał się on bardziej atrakcyjny dla podatników.

Do najważniejszych zmian w zakresie estońskiego CIT zaliczyć można:

 • uznanie części wydatków, odpisów amortyzacyjnych oraz odpisów z tytułu trwałej utraty wartości, związanych używaniem składników majątku za wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą,
 • doprecyzowania terminu zawiadomienia o wyborze opodatkowania estońskim CIT (ZAW-RD) – do końca pierwszego roku podatkowego, w którym podatnik ma być opodatkowany ryczałtem,
 • dookreślenie warunku wygaśnięcia zobowiązania podatkowego z tytułu tzw. korekty wstępnej,
 • dookreślenie terminu na zapłatę podatku od dochodu z przekształcenia, ryczałtu od rozdysponowanego dochodu z tytułu zysku netto oraz terminu zapłaty ryczałtu od dochodu z tytułu podzielonego zysku i dochodu z tytułu zysku na pokrycie strat,
 • zmiana przepisów dot. warunków uprawniających do opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek. Dotyczy wydatków ponoszonych przez podatnika na zatrudnienie osób fizycznych na podstawie umowy innej niż o pracę.

Zmiany w zakresie tzw. ulgi na złe długi

W ramach Polskiego Ładu 3.0 z dniem 1 stycznia 2023 r. zlikwidowany zostanie obowiązek wykazywania w zeznaniu podatkowym wierzytelności lub zobowiązania, z którymi związane są zwiększenia lub zmniejszenia wynikające z tzw. ulgi na złe długi. Tym samym przestanie być konieczne załączanie do zeznania CIT-8 informacji CIT/WZ.

Pozostałe zmiany w ramach Polskiego Ładu 3.0

Polski Ład 3.0 wprowadza również istotne zmiany w zakresie podatku od przerzuconych dochodów, Podatkowych Grup Kapitałowych (PGK) oraz zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC).

Zmiana przepisów o zagranicznych spółkach kontrolowanych (CFC):

 • zmiany w zakresie sposobu wyliczania różnicy pomiędzy podatkiem faktycznie zapłaconym przez CFC a podatkiem, który byłby zapłacony przez polskiego podatnika,
 • doprecyzowanie przesłanki dotyczącej wysokiej rentowności zagranicznej jednostki w stosunku do posiadanych aktywów w przypadku potencjalnego zbycia aktywów w trakcie roku,
 • doprecyzowanie definicji jednostki zależnej.

Zmiany dotyczące opodatkowania tzw. przerzucania dochodów:

 • doprecyzowanie pojęć i definicji,
 • doprecyzowanie, że podmiotem powiązanym, na rzecz którego ponoszone są koszty uznane za przerzucane dochody jest podmiot będący nierezydentem,
 • doprecyzowanie warunku dotyczącego 50% przychodów uzyskiwanych przez podmiot powiązany i warunku dotyczącego przenoszenia przychodów na rzecz innego podmiotu (co najmniej 10%),
 • uproszczenie warunku preferencyjnego opodatkowania w państwie podmiotu powiązanego (ma dotyczyć przychodu podmiotu powiązanego z określonej należności, a nie wszystkich dochodów).

Zmiany w podatku u źródła:

 • wprowadzenie szczególnych rozwiązań dla płatników w kontekście oświadczeń złożonych w 2022 roku – wydłużenie terminów względem należności wypłaconych w 2022 roku,
 • wydłużenie ważności oświadczenia pierwotnego do końca roku i oświadczenia następczego do końca miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego,
 • złagodzenie warunku niepobierania przez płatnika WHT w zakresie opodatkowania odsetek i dyskonta od niektórych obligacji.

Zmiany w rozliczaniu kosztów finansowania dłużnego w kosztach podatkowych:

 • wyłączenie z zakresu ograniczeń dot. finansowania pozyskanego od podmiotu powiązanego na transakcje kapitałowe finansowania udzielonego przez banki lub SKOKi, mające siedzibę w państwie członkowskim UE lub w innym państwie należącym do EOG,
 • wyłączenie stosowania ww. ograniczenia w przypadkach finansowania udzielonego na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) lub OPiO w podmiotach niepowiązanych z podatnikiem,
 • doprecyzowanie kwoty podlegającej rozliczeniu w kosztach podatkowych – odliczeni ma podlegać wyższa kwota (3 mln zł lub 30% EBITDA)

Zmiany dotyczące polskiej spółki holdingowej:

 • doprecyzowanie przepisów w zakresie okresu, w którym mają być spełnione warunki konieczne do skorzystania ze zwolnienia z CIT dywidendy lub zysków ze zbycia udziałów,
 • rozszerzenie katalogu form prawnych spółki holdingowej o prostą spółkę akcyjną,
 • przyznanie prawa do korzystania przez spółkę holdingową ze zwolnienia dywidendowego,
 • zmiana definicji spółki zależnej (usunięcie warunku braku posiadania więcej niż 5% udziałów lub akcji w innych spółkach, posiadania ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną oraz korzystania ze zwolnienia w ramach SSE lub PSI)
 • zwolnienie z podatku całości dywidendy uzyskanej przez spółkę holdingową, zamiast 95%,
 • dodano przepisy wyłączające płatnika od obowiązku poboru podatku u źródła.

  Doprecyzowanie przepisów dotyczących procedury rozliczania strat przez spółki tworzące PGK:
  przepis art. 69b ustawie z 29 października 2021 r. (Polski Ład 1) będzie mógł być zastosowany do tzw. nowych strat spółek tworzących PGK.

Zmiana przepisu dotyczącego obowiązku przekazywania do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego informacji o umowach z nierezydentami, w przypadku obowiązku składania informacji o cenach transferowych (Ordynacja podatkowa):

 • zmiana dodaje wyjątek, zgodnie z którym podmiot w sytuacji transakcji kontrolowanych z tzw. rajami podatkowymi, będzie zobowiązany, po spełnieniu warunków określonych w Ordynacji podatkowej oraz ustawach o podatkach dochodowych, do złożenia informacji ORD-U oraz informacji TPR.

Inne:

 • uproszczenie zwrotu podatku od przychodów z budynków, poprzez nienakładanie obowiązku wydawania decyzji o zwrocie podatku w przypadku braku wątpliwości co do wartości zwrotu (regulacje dotyczą procedury zwrotu podatku wniosków złożonych od 1 stycznia 2023 r.
 • uproszczenie przepisów o uldze na złe długi (rezygnacja z załącznika do CIT-8),
 • wydłużenie obowiązywania tarczy antyinflacyjnej do końca 2022 roku,
 • utrzymanie stawek VAT na poziomie 8% i 23%,
 • doprecyzowanie przepisu o terminie  dot. przesłania do urzędu skarbowego ksiąg rachunkowych przez podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek.
Masz pytania?

Kontakt telefoniczny

Zadzwoń

+48 601 627 101

 

Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00

Wiadomość e-mail

Napisz

biuro@businessmind.pl

 

Czekamy na wiadomość od Ciebie.
Odpowiemy na wszystkie pytania.

Nasze biuro

Adres

Business Mind Sp z o.o.

 

Gdańsk, ul. Trzy Lipy 4, City Office
Gdynia, ul. Świętojańska 43/23, Baltic Plaza