POLSKI ŁAD: Składka zdrowotna od 2022 r.

Brak możliwości odliczenia składki od podatku

 

Nowe regulacje zakładają uchylenie przepisów, które dotychczas pozwalały na odliczenie od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne. W konsekwencji składka zdrowotna będzie stanowiła obciążenie, znacznie zwiększając kwotę podatku.

Brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej dotyczyć będzie zarówno „liniowców”, jak i przedsiębiorców na skali podatkowej. Składki nie odliczą od podatku również pozostałe grupy przedsiębiorców, a więc osoby na podatku ryczałtowym oraz na karcie podatkowej.

Ujednolicony został termin rozliczenia składek zdrowotnych i społecznych – termin został wydłużony do 20. dnia miesiąca.

Zasady ustalania składki zdrowotnej wg Polskiego Ładu

Składka zdrowotna przy podatku liniowym

Według nowych zasad, składka zdrowotna przy tej formie opodatkowania odprowadzana będzie w kwocie 4,9% rzeczywistych dochodów przedsiębiorcy.

Ponadto, wprowadzona została minimalna kwota składki zdrowotnej, która wynosić będzie 9% minimalnego wynagrodzenia. W 2022 r. wynosić będzie ono 3010 zł, w związku z czym minimalna kwota składki zdrowotnej wyniesie ok. 271 zł. Składka minimalna obowiązywać będzie dla miesięcznych dochodów w przedziale od 0 zł do 5510 zł. Dla dochodu powyżej tej kwoty składka naliczana będzie jako 4,9% dochodu.

W przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność w tej formie opodatkowania realne obciążenia fiskalne wzrosną zatem z 19% do 23,9%.

Składka zdrowotna przy skali podatkowej

Podatnicy (tym również osoby prowadzące działalność gospodarczą) stosujący tę formę opodatkowania będą płacić składkę zdrowotną w wysokości 9% od dochodu.
W odniesieniu do części osób rozliczających się w ten sposób, niekorzystny skutek związany z brakiem możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku, łagodzić ma tzw. ulga dla klasy średniej.

Składka zdrowotna przy ryczałcie od dochodów ewidencjonowanych

Przedsiębiorcy rozliczający na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zapłacą składkę zdrowotną, która wyniesie miesięcznie 9% podstawy wymiaru, którą stanowić będzie odpowiedni procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Osoby te opłacać będą składkę zdrowotną w zależności od rocznych przychodów. Progi procentowe są następujące:
– 60% przeciętnego wynagrodzenia dla osiągających rocznie przychody do 60 000 zł,
– 100% przeciętnego wynagrodzenia dla przychodów nieprzekraczających rocznie 300 000 zł,
– a powyżej tej wartości – 180% przeciętnego wynagrodzenia.

W roku 2022 r. przeciętne wynagrodzenie prognozowane jest na kwotę 5922 zł.
Zatem miesięczna składka zdrowotna w ww. przedziałach odpowiednio wyniesie: I – ok. 320 zł = [(5922 x 60%) x 9%) II – 533 zł, III – ok. 960 zł.

W sytuacji gdy w trakcie roku zostanie przekroczony przez podatnika próg przychodów, – skutkujący zmianą wysokości podstawy wymiaru składki – podatnik zobowiązany będzie do dopłaty, co wykazać będzie musiał w rocznym rozliczeniu składki zdrowotnej.

Tytułem przykładu, jeżeli w związku ze wzrostem przychodów, podmiot którego roczny przychód będzie mieścił się pomiędzy 60 tys. zł a 300 tys. zł od stycznia do kwietnia obliczał składkę od 60 % przeciętnego wynagrodzenia, a w kolejnych miesiącach już według 100% przeciętnego wynagrodzenia, będzie on wówczas zobowiązany do dopłaty różnicy pomiędzy kwotą składki jaka byłaby właściwa, jeżeli od początku roku stosowałby jako podstawę wymiaru 100% przeciętnego wynagrodzenia, a roczną sumą faktycznie zapłaconych składek.

W sytuacji gdy podmiot prowadzi kilka rodzajów działalności gospodarczej opodatkowanej tą formą, do ustalenia powyższych limitów będzie należało zsumować przychody z tych działalności.

Składka zdrowotna przy karcie podatkowej

Zmiany w zakresie opłacania składki zdrowotnej obejmą również przedsiębiorców, którzy rozliczają się w formie karty podatkowej. W przypadku karty podatkowej, wysokość składki będzie wynosiła 9 % minimalnego wynagrodzenia w 2021 r., które w bieżącym roku wynosi 2800 zł, zaś w przyszłym wynieść ma 3010 zł. Zatem podatnicy na karcie podatkowej zapłacą ok. 270 zł składki miesięcznie.

Składka zdrowotna dla członków zarządu oraz prokurentów

Do katalogu tytułów podlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego dodano „osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie”. W tej grupie znajdują się przede wszystkim członkowie zarządu oraz prokurenci.

Ustawodawca nie przewidział wyjątków od podlegania obowiązkowej składce zdrowotnej, a więc zmiana będzie obejmowała wszystkich członków zarządu wynagradzanych na mocy uchwały. Zmiany dotkną także członków zarządów nie tylko polskich spółek, ale i zagranicznych, o ile dana osoba podlega polskim przepisom prawa w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych. Natomiast osoby, które wykonują obowiązki członków zarządu w polskich spółkach, ale jednocześnie podlegają systemowi ubezpieczeń zdrowotnych w jednym z krajów UE/EOG lub w innym kraju, z którym Polska zawarła umowę dotyczącą zabezpieczenia społecznego.

Obciążenie składką zdrowotną wybranych form prowadzenia działalności z uwzględnieniem formy opodatkowania

skladka zdrowotna
Masz pytania?

Kontakt telefoniczny

Zadzwoń

+48 601 627 101

 

Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00

Wiadomość e-mail

Napisz

biuro@businessmind.pl

 

Czekamy na wiadomość od Ciebie.
Odpowiemy na wszystkie pytania.

Nasze biuro

Adres

Business Mind Sp z o.o.

 

Gdańsk, ul. Trzy Lipy 4, City Office
Gdynia, ul. Świętojańska 43/23, Baltic Plaza