Tarcza antykryzysowa dla pracowników i przedsiębiorców [SZCZEGÓŁY]

Ochrona zatrudnienia i zachowanie płynności finansowej w firmach, to główne cele pakietu projektu ustaw składającego się na rządową tarczę antykryzysową, czyli rządową pomoc dla przedsiębiorców. Pakiet osłonowy ma ograniczyć skutki pandemii i wesprzeć pracowników i przedsiębiorstwa z branż dotkniętych kryzysem wywołanym SARS-CoV-2.

Na tarczę antykryzysową składa się 5 filarów:

 • Bezpieczeństwo pracowników – o wartości 30 mld zł.
 • Finansowanie przedsiębiorstw – o wartości 74 mld zł.
 • Ochrona zdrowia – o wartości 7,5 mld zł.
 • Wzmocnienie systemu finansowego  – o wartości 70,3 mld zł.
 • Program inwestycji publicznych  – o wartości 30 mld zł.

Tarcza antykryzowa przewiduje m.in.:

Zwolnienie ze składek ZUS

Przez trzy miesiące Państwo przejmie opłacanie składek ZUS za:

– mikrofirmy – zgłoszone jako płatnicy przed 29 lutego 2020 r., zatrudniające do 9 pracowników – składki zostaną opłacone za wszystkich pracowników;
– samozatrudnionych – jeżeli prowadzili działalność przed 1 lutego 2020 r. i przychód z tej działalności, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w lutym 2020 r. nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.

Dofinansowanie zatrudnienia

W związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia koronawirusa, pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę. Pracodawca otrzyma dofinansowanie do wynagrodzenia w okresie przestoju w wysokości 50 procent minimalnego wynagrodzenia plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń, czyli 1 533,09  zł, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Przedsiębiorca, który obniżył wymiar czasu pracy w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia koronawirusa, może obniżyć wymiar czasu pracy pracownika o 20 procent, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Przy tak obniżonym wymiarze czasu pracy Fundusz dofinansuje maksymalnie do wysokości 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń. tj. 2 452,27 zł.

Oba świadczenia przysługiwać będą przez łączny okres 3 miesięcy od dnia podpisania umowy o wypłatę świadczeń. Rada Ministrów może przedłużyć ten okres.

Uelastycznienie czasu pracy

Pracodawca dotknięty skutkami epidemii koronawirusa będzie mógł skrócić dobowy czas nieprzerwanego odpoczynku dla pracownika z obecnych 11 godzin do 8, a tygodniowy czas takiego odpoczynku z 35 do 32 godzin. W porozumieniu z przedstawicielami pracowników będzie mógł też wydłużyć dobowy wymiar czas pracy do 12 godzin oraz okres rozliczeniowy do maksymalnie 12 miesięcy.

Rozliczenie tegorocznej straty w przyszłym roku

Podatnicy CIT i PIT, których przychody osiągnięte w 2020 r. będą – w konsekwencji epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 – niższe o conajmniej 50 procent w porównaniu do przychodów z 2019 r. będą mogli odliczyć straty poniesione w 2020 r. od dochodu z działalności uzyskanego w 2019 r.

Brak kar za opóźnienia w przetargach publicznych

Wprowadzony zostanie mechanizm wydłużania terminów realizacji zamówień publicznych. Służyć temu ma procedura zwalniająca z naliczania kar umownych za wynikłe z powodu epidemii opóźnienia w realizacji przetargów. Jednocześnie nienaliczenie kar umownych w tej procedurze nie będzie stanowić naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Wprowadzony zostanie także przyśpieszony tryb lub niestosowanie przepisów Prawa zamówień publicznych w przypadku zamówień niezbędnych do walki z koronawirusem.

Ułatwienia dla branży turystycznej

Pakiet pomocowy zakłada wydłużenie terminu na zwrot wpłat klienta w przypadku konieczności odwołania wydarzenia z powodu epidemii – dotyczy to organizacji wystaw, kongresów lub działalności kulturalnej, rozrywkowej, rekreacyjnej, sportowej, organizującej wystawy tematyczne lub imprezy plenerowe). Termin zostanie wydłużony z do 180 dni od rozwiązania umowy (dziś obowiązuje termin 14 dni).

Przedłużenie legalnego pobytu i zezwoleń na pracę dla obcokrajowców

Tarcza antykryzysowa zakłada wydłużenie wiz pobytowych i zezwoleń na pobyt czasowy cudzoziemców, a także wydłużenie składania wniosków o udzielenie zezwoleń pobytowych, przedłużenie wiz oraz pobytu w ramach ruchu bezwizowego – jeżeli wypadły w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Wydłużeniu z mocy prawa ulegną także okresy ważności zezwoleń na pobyt czasowy oraz wiz krajowych – do 30 dni od dnia odwołania tego stanu.

Dodatkowo odroczone zostaną niektóre obowiązki wobec urzędów, w tym m.in.:

 • Przesunięcie terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych wynagrodzeń w marcu i kwietniu 2020 r. (do 1 czerwca 2020 r.).
 • Przesunięcie obowiązku składania nowego pliku JPK_VAT dla dużych firm (deklaracja wraz z ewidencją) z 1 kwietnia na 1 lipca 2020 r.;
 • Wydłużenie okresu sporządzania dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej do 31 grudnia 2020 r.
 • Przesunięcie matrycy VAT z 1 kwietnia na 1 lipca 2020;
 • Odroczenie do 13 lipca 2020 r. obowiązku zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy);
 • Zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) umowy pożyczki zawieranej do dnia 31 sierpnia 2020 r.
 • Przesunięcie obowiązku utworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w średnich przedsiębiorstwach na 1 października 2020 r.;
 • Wydłużenie terminu na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na rachunek niezamieszczony w wykazie podatników VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT (z 3-dniowego do 14-dniowego);
 • Wydłużenie terminu na złożenie informacji o cenach transferowych do 30 września 2020 r.;
 • Przesunięcie terminu wejścia w życie rozwiązań prawnych dot. zrównania pozycji prawnej drobnych przedsiębiorców i konsumentów z 1 czerwca 2020 r. na 1 stycznia 2021 r.;
 • Odroczenie podatku do sprzedaży detalicznej do 1 stycznia 2021 r.;
 • Możliwość odroczenia terminu wykonania badań urządzeń technicznych, z zachowaniem możliwości eksploatacji przez maksymalny okres kolejnych 6 miesięcy.

  źródło: www.gov.pl

Masz pytania?

Kontakt telefoniczny

Zadzwoń

+48 601 627 101

Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00

Wiadomość e-mail

Napisz

biuro@businessmind.pl

Czekamy na wiadomość od Ciebie.
Odpowiemy na wszystkie pytania.

Nasze biuro

Adres

Business Mind Sp z o.o.

Gdańsk, ul. Trzy Lipy 4, City Office
Gdynia, ul. Świętojańska 43/23, Baltic Plaza