Tarcza antykryzysowa 2.0

Prezydent podpisał ustawę o tzw. tarczy antykryzysowej dotyczącą szczególnych instrumentów wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. r. Przybliżamy najważniejsze postanowienia.

 

Wsparcie dla przedsiębiorców z ZUS

1. Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą będzie można uzyskać więcej niż raz, maksymalnie 3 razy. W przypadku świadczeń postojowych dla osób prowadzących działalność przyznawanych po raz pierwszy (również tych, w sprawie których wnioski zostały już złożone od 1 kwietnia 2020 r.) nie będzie obowiązywał warunek granicznej kwoty przychodu.

2. Zwolnienie z opłacania składek za okres od marca do maja 2020 r., będzie rozszerzone na firmy zatrudniające od 10 do 49 osób. W przypadku firm zatrudniających od 10 do 49 osób, zwolnieniem będzie objęte 50% łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc.

Warunkiem otrzymania wsparcia w postaci umorzenia składek ZUS jest rozpoczęcie prowadzenia działalności:
- przed dniem 1 lutego 2020 r. i który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń wymaganą liczbę ubezpieczonych,
- w okresie od 1 lutego do 29 lutego i który na dzień 31 marca 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń wymaganą liczbę ubezpieczonych,
- w okresie od 1 marca do 31 marca i który na dzień 30 kwietnia 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń wymaganą liczbę ubezpieczonych.

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, płatników zatrudniających od 1 do 49 osób zwolnienie za marzec będzie można również uzyskać jeśli składka za ten miesiąc została już opłacona.

3. Odstąpienie od pobierania odsetek dla należności za okres od stycznia 2020 r.

Płatnicy składek, którzy mają trudności w terminowym opłaceniu składek w następstwie COVID-19, będą mogli skorzystać z odstąpienia od pobierania odsetek za zwłokę od składek za okres od stycznia 2020 r. Ulga ta będzie dotyczyła wszystkich płatników składek – nie ma znaczenia wielkość przedsiębiorstwa.
Odstąpienie od pobierania odsetek będzie możliwe w sytuacji, gdy składki już zostały opłacone, ale po ustawowym terminie płatności i w związku z tym powstały odsetki lub nie zostały jeszcze opłacone składki, a upłynął już ich termin płatności.


Wsparcie dla pracowników z ZUS

1. Wydłużenie dodatkowego okresu zasiłku opiekuńczego nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu zamknięcia placówki edukacyjnej lub opiekuńczej.

Podatnicy CIT i PIT, których przychody osiągnięte w 2020 r. będą – w konsekwencji epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 – niższe o co najmniej 50 procent w porównaniu do przychodów z 2019 r. będą mogli odliczyć straty poniesione w 2020 r. od dochodu z działalności uzyskanego w 2019 r.

2. Świadczenie postojowe dla osób pracujących na podstawie umowy zlecenie i o dzieło nie będzie jednorazowy, ustawa wprowadza możliwość uzyskania świadczenia do 3 razy.

3. Świadczenie chorobowe dla osób poddanych obowiązkowi kwarantanny w związku z przekroczeniem granicy przysługuje osobom, które są objęte  ubezpieczeniem chorobowym, to jest -pracownikowi (ubezpieczenie obowiązkowe), zleceniobiorcy (ubezpieczenie dobrowolne), osobie prowadzącej działalność pozarolniczą (ubezpieczenie dobrowolne)


Zmiany w dofinansowaniu do wynagrodzeń pracowników

1. Dopuszczenie możliwości obniżenia wymiaru czasu pracy o mniej niż 20%. Dotychczasowy zapis ustawy antykryzysowej zakładał obniżenie wymiaru czasu pracy sztywno o 20%. Nowa ustawa zakłada możliwość obniżenia wymiaru czasu pracy do 20% z możliwościową zachowania prawa do dofinansowania.

2. Dofinansowanie do wynagrodzeń i przestoju od pierwszego dnia miesiąca, w którym złożono wniosek będzie przysługiwała od miesiąca złożenia wniosku, czyli od pierwszego dnia miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek. Tak więc nawet jeśli wniosek wpłynie do WUP 30 kwietnia firma otrzyma dofinansowanie za cały miesiąc.

3. Przeprowadzanie szkoleń BHP za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Z wyjątkiem instruktażu stanowiskowego dla m.in.: stanowisk robotniczych, stanowisk na których występują działania czynników niebezpiecznych, ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu, studenta na praktyce studenckiej.

4. Skrócono okres ochrony wypowiadania umów o pracę pracowników objętych dofinansowaniem. Zakaz obowiązuje wyłącznie okres dofinansowania, nie obowiązuje po jego zakończeniu.

5. Możliwość zobowiązana pracownika do pozostawania poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, a czas pozostawania na dyżurze może naruszać prawo do odpoczynku. Będzie można polecić pracownikowi realizowanie prawa do odpoczynku w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę.

Masz pytania?

Kontakt telefoniczny

Zadzwoń

+48 601 627 101

Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00

Wiadomość e-mail

Napisz

biuro@businessmind.pl

Czekamy na wiadomość od Ciebie.
Odpowiemy na wszystkie pytania.

Nasze biuro

Adres

Business Mind Sp z o.o.

Gdańsk, ul. Trzy Lipy 4, City Office
Gdynia, ul. Świętojańska 43/23, Baltic Plaza