Opłaty środowiskowe 2024 r. – najważniejsze informacje

opłata środowiskowa

Przedsiębiorcy, których działalność wpływa na środowisko, muszą rokrocznie przedstawić zakres tego wpływu i ponosić z tego tytułu opłaty. Część z nich obowiązuje niemal wszystkich przedsiębiorców, część dotyczy tylko firm, wykorzystujących określone instalacje oraz świadczących konkretne usługi. Kluczowymi datami są koniec lutego i koniec marca.

Kiedy płaci się opłatę środowiskową?

Działalność podlega opłacie, jeśli powoduje emisję gazów lub pyłów do powietrza, na przykład: ze środków transportu, z kotłowni z procesów technologicznych np. malowania, spawania, wędzenia, spalania paliw, z chowu lub hodowli drobiu czy składowanie odpadów.
Obowiązkowi podlegają szczególnie:

  • przedsiębiorcy
  • organizacje i instytucje (np. fundacje, szkoły, spółdzielnie mieszkaniowe)
  • wykonujący zawód medyczny (z praktyką indywidualną lub specjalistyczną)
  • osoby fizyczne korzystające ze środowiska (w zakresie wymagającym pozwolenia)
  • zarządzający infrastrukturą publiczną (np. drogami, przestrzenią publiczną, zielenią miejską, czy wodą)
  • hodowcy i rolnicy.

Gdzie złożyć sprawozdanie za korzystanie ze środowiska?

Sprawozdania oraz wykazy składa się do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska. Składamy je w wersji papierowej albo elektronicznie, po uwierzytelnieniu podpisem kwalifikowanym albo profilem zaufanym.

Od początku 2019 r. podmioty korzystające ze środowiska ustalają wysokość opłat za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza w oparciu o rzeczywiste emisje określone w raporcie do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji. Firmy i instytucje, które dotychczas nie wprowadzały raportu do Krajowej bazy, powinny zarejestrować się w systemie. Formularz rejestracyjny znajduje się na stronie www Krajowej bazy.

Strona www Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami IOŚ-PIB umożliwia przygotowanie wykazów z informacjami i danymi o zakresie korzystania ze środowiska oraz o należnych opłatach.

Kalkulator opłat za silniki spalinowe i kotłownie dla woj. pomorskiego dostępny jest na stronie: https://bip.pomorskie.eu/m,145,oplaty-za-korzystanie-ze-srodowiska.html 

Wykazy pomaga przygotować także aplikacja EkoPłatnik. Korzystają z niej Urzędy Marszałkowskie województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, śląskiego, wielkopolskiego.

Jednak za pośrednictwem EkoPłatnika nie złożymy sprawozdania.

Do wypełnienia wykazów i wyliczenia należnej opłaty za korzystanie ze środowiska należy wykorzystać dane z prowadzonych ewidencji (emitowanych gazów lub pyłów oraz odpadów), według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystano ze środowiska.

Podczas gdy, wykaz zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska jest obowiązkowy, pozostałe wykazy w zależności o specyfiki działalności dotyczą:

  • ilości i rodzaju gazów/ pyłów,
  • wielkości emisji gazów cieplarnianych (objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji i liczbie uprawnień do emisji oraz o wysokości należnych opłat),
  • składowanych odpadów.

 

sprawozdanie srodowiskowe

Ile wynosi opłata środowiskowa?

Wysokość opłaty za wytworzone odpady wynosi 100 zł w przypadku mikroprzedsiębiorców oraz 300 zł dla pozostałych. Wytwórca odpadów musi prowadzić ich ewidencję oraz uzyskać wpis do rejestru BDO.

Przedsiębiorcy, których działalność wiąże się z korzystaniem ze środowiska samodzielnie obliczają obowiązkową opłatę na podstawie rozrządzenia ministra właściwego ds. środowiska. Opłaty za 2023 rok muszą zostać przekazane na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego dla miejsca korzystania ze środowiska do 31 marca 2024 roku.

Opłatę za korzystanie ze środowiska wpłaca się na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska. Inaczej jest z opłatami za emisję gazów lub pyłów z tzw. niestacjonarnych urządzeń technicznych (np. środków transportu). Wówczas opłatę przyjmuje urząd marszałkowski właściwy ze względu na miejsce rejestracji firmy.
Opłaty za korzystanie ze środowiska są zobowiązaniem podatkowym, więc urząd może ściągnąć te należności wraz z odsetkami za zwłokę.

Kiedy nie trzeba wnosić opłaty ekologicznej?

Jeśli wyliczona roczna opłata dla jednego rodzaju korzystania ze środowiska nie przekracza 800 zł, nie trzeba uiszczać opłat. To jednak nie zwalnia automatycznie z obowiązku złożenia rocznego wykazu.
Wykazów i informacji nie trzeba składać tylko wówczas, gdy roczna opłata dla jednego rodzaju korzystania ze środowiska nie przekracza 100 zł.

Jak się odwołać od decyzji w sprawie wysokości opłaty ekologicznej?

Od decyzji w sprawie wysokości opłaty można się odwołać do samorządowego kolegium odwoławczego (za pośrednictwem marszałka) w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji.

Co grozi za brak sprawozdania?

Dla podmiotów, które nie złożyły wykazu, marszałek wylicza opłatę na podstawie własnych szacunków lub kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. Marszałek ustala też kwotę opłaty, jeśli wykaz budzi zastrzeżenia. Jej wysokość będzie różnicą pomiędzy opłatą należną a wynikającą z deklaracji przedsiębiorcy.

Dodatkowo może być na nałożona kara pieniężna za przekroczenie lub naruszenie warunków: korzystania ze środowiska, magazynowania odpadów, emitowania hałasu.

Przy braku pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, opłata wzrośnie o 500%.
Zobowiązania przedawniają się z upływem 5 lat (licząc od końca roku, w którym upłynął termin płatności).

 

Podejmuj najlepsze decyzje!
Skontaktuj się z nami – mamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze księgowej firm!

Zadzwoń: +48 601 627 101

Napisz: biuro@businessmind.pl

Masz pytania?

Kontakt telefoniczny

Zadzwoń

+48 601 627 101

 

Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00

Wiadomość e-mail

Napisz

biuro@businessmind.pl

 

Czekamy na wiadomość od Ciebie.
Odpowiemy na wszystkie pytania.

Nasze biuro

Adres

Business Mind Sp z o.o.

 

Gdańsk, ul. Trzy Lipy 4, City Office
Gdynia, ul. Świętojańska 43/23, Baltic Plaza