Biała lista podatników VAT

Od 1 września 2019 r. zaczęła obowiązywać tzw. biała lista podatników VAT, czyli wykaz informacji o podatnikach VAT. Lista z założenia ma umożliwić sprawdzenie potencjalnego partnera w biznesie i zmniejszyć ryzyko wplątania się w oszustwo podatkowe.

Jakie dane zawiera biała lista podatników VAT?

Na białej liście podatników – dostępnej pod adresem https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka powinna znajdować się między innymi informacja o rachunku bankowym przedsiębiorcy. Przelew środków na rachunek inny niż ten wskazany na liście oznacza brak możliwości zaliczenia wydatków do kosztów podatkowych. Ponadto podatnik, który przelał pieniądze na rachunek, którego nie sprawdził, odpowie solidarnie z kontrahentem, jeśli ten okaże się oszustem.

Biała lista podatników VAT zawiera następujące informacje o przedsiębiorcach:

• nazwę firmy lub imię i nazwisko przedsiębiorcy;
• numer, za pomocą którego podmiot został zidentyfikowany na potrzeby podatku, jeżeli taki numer został przyznany (NIP);
• status podmiotu:
– w odniesieniu do którego nie dokonano rejestracji albo który wykreślono z rejestru jako podatnika VAT;
–  zarejestrowanego jako „podatnik VAT czynny” albo „podatnik VAT zwolniony”, w tym podmiotu, którego rejestracja została przywrócona;
• numer identyfikacyjny REGON, o ile został nadany;
• numer PESEL, o ile podmiot posiada;
• numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile został nadany;
• adres siedziby – w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną;
• adres stałego miejsca prowadzenia działalności albo adres miejsca zamieszkania, w przypadku nieposiadania stałego miejsca prowadzenia działalności – w odniesieniu do osoby fizycznej;
• imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL;
• imiona i nazwiska prokurentów oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL;
• imię i nazwisko lub firmę (nazwę) wspólnika oraz jego numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL;
• daty rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT;
• podstawę prawną odpowiednio odmowy rejestracji, wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT;
numery rachunków bankowych lub rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której dana firma jest członkiem, otwartych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym;

Dane wszystkich firm zostały przeniesione do listy białych podatników automatycznie z innych rejestrów (KRS i CEiDG). 

Konsekwencje dla przedsiębiorców

Od 1 stycznia 2020 r., zapłata partnerowi biznesowemu kwoty powyżej 15 tysięcy złotych na inny rachunek bankowy, niż podany w wykazie oznacza:

• brak możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu kwoty w tej części, w jakiej płatność przekracza kwotę 15 tysięcy złotych. Nie będzie przy tym miała znaczenia liczba transakcji, na jaką zostanie podzielona płatność wynikającą z jednej faktury;

• poniesienie odpowiedzialności solidarnej ze swoim kontrahentem za zaległości podatkowe, jeśli nie zapłaci on należnego podatku VAT od transakcji.

Dane podatników będą aktualizowane raz dziennie, w każdy dzień roboczy. Dlatego warto sprawdzać numer rachunku bankowego swojego kontrahenta tego samego dnia, w którym planowana jest realizacja przelewu.

W przypadku dokonania przelewu na niewłaściwy numer rachunku bankowego istnieje możliwość uniknięcia sankcji, o ile poinformuje się o tym naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla sprzedawcy.

Do 31 grudnia 2019 r. płatności na rachunek inny, niż podany w wykazie, nie są obciążone sankcjami.

Masz pytania?

Kontakt telefoniczny

Zadzwoń

+48 601 627 101

 

Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00

Wiadomość e-mail

Napisz

biuro@businessmind.pl

 

Czekamy na wiadomość od Ciebie.
Odpowiemy na wszystkie pytania.

Nasze biuro

Adres

Business Mind Sp z o.o.

 

Gdańsk, ul. Trzy Lipy 4, City Office
Gdynia, ul. Świętojańska 43/23, Baltic Plaza